Statut stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Absolwentów Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW “Nowy Świat”

Uchwalony przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków w dniu 10 stycznia 2018 roku w Warszawie

Spis treści:

Rozdział I: Postanowienia ogólne.

Rozdział II: Cele i sposoby ich realizacji

Rozdział III: Członkowie Stowarzyszenia.

Rozdział IV: Władze Stowarzyszenia.

Rozdział V: Rada Programowa.

Rozdział VI: Majątek Stowarzyszenia.

Rozdział VII: Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1 [Oznaczenie]

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów Warsaw-Illinois Executive MBA i Excecutive MBA@UW “Nowy Świat i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem Stowarzyszenie Absolwentów EMBA Nowy Świat.
 3. Stowarzyszenie może w kontaktach międzynarodowych posługiwać się angielską nazwą: EMBA Alumni Association New World.
 4. Stowarzyszenie może używać pieczęci oraz znaków identyfikujących je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2 [Charakter]

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, o celach niezarobkowych.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 4. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, która reguluje jego działalność w zakresie nieuregulowanym w niniejszym statucie.
 5. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej członków.
 6. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 3 [Siedziba i teren działania]

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jak również współpracować z instytucjami i organizacjami zagranicznymi lub międzynarodowymi, a także przystępować do organizacji i zrzeszeń międzynarodowych.

§ 4 [Program]

Stowarzyszenie współpracuje z Programami Executive Master of Business Administration i Master of Business Administration, prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski zwanymi dalej Programem. Do momentu zakończenia współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Illinois, Stowarzyszenie współpracowało z Programem Executive Master of Business Administration, prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski wspólnie z Uniwersytetem Illinois (University of Illinois at Urbana–Champaign, Illinois, USA).

Rozdział II: Cele i sposoby ich realizacji

§ 5 [Cele]

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Utrzymywanie stałych kontaktów zawodowych oraz towarzyskich wśród absolwentów Programu, w tym w szczególności wymiana doświadczeń zawodowych oraz świadczenie pomocy koleżeńskiej
 2. Rozwój wiedzy profesjonalnej członków Stowarzyszenia w zakresie zarządzania i nauk pokrewnych
 3. Rozwój kariery zawodowej studentów i absolwentów Programu
 4. Promocja Programu, utrzymanie jego wysokiego poziomu merytorycznego oraz prestiżu
 5. Propagowanie zasad etyki zawodowej w działalności biznesowej
 6. Wspieranie inicjatyw naukowych w zakresie zarządzania oraz nauk pokrewnych
 7. Reprezentowanie studentów i absolwentów Programu wobec władz lokalnych, samorządowych i innych
 8. Promocja Stowarzyszenia oraz jego członków w kręgach nauki, biznesu i administracji państwowej
 9. Promocja Stowarzyszenia wśród absolwentów Programu.

§ 6 [Sposób realizacji celów]

Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie zjazdów absolwentów, konferencji, seminariów, sympozjów, szkoleń oraz spotkań z przedstawicielami świata nauki, biznesu oraz urzędnikami administracji państwowej, a także organizowanie innych wydarzeń mających na celu rozwój wiedzy zawodowej członków Stowarzyszenia
 2. Organizowanie wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym, rozrywkowym, dobroczynnym i innym, wspierających rozwój kontaktów towarzyskich wśród członków Stowarzyszenia
 3. Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej i zawodowej poprzez doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 4. Pozyskiwanie ofert pracy i upowszechnianie informacji o miejscach pracy wśród studentów i absolwentów Programu
 5. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą
 6. Stworzenie funduszy celowych, w tym stypendialnego, okolicznościowego i pomocy koleżeńskiej oraz innych
 7. Aktywne uczestniczenie w pracach i dyskusjach wspierających podejmowanie decyzji ważnych dla Programu
 8. Prowadzenie prac badawczo rozwojowych w dziedzinie zarządzania i nauk pokrewnych oraz wykonywanie własnych lub zleconych opracowań naukowych
 9. Współpracę z instytucjami naukowymi oraz organami administracji państwowej
 10. Opiniowanie aktów prawnych poprzez pisanie petycji, występowanie do stosownych władz.

Rozdział III: Członkowie Stowarzyszenia

§ 7 [Rodzaje członków]

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.
 1. Zarząd obowiązany jest prowadzić listę członków zwyczajnych, członków wspierających i członków honorowych.
 2. Na dowód członkostwa Zarząd wydaje legitymację członkowską, której wzór określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 8 [Członkowie zwyczajni]

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która jest absolwentem Programu współorganizowanego lub organizowanego przez Uniwersytet Warszawski i złożyła Zarządowi deklarację członkowską. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być cudzoziemiec. Wzór deklaracji członkowskiej określa uchwała Zarządu. Założyciele Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o jego zarejestrowaniu.
 2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu.
 3. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:
 4. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz organów doradczych,
 5. prawo uczestnictwa oraz głosu w Walnym Zgromadzeniu,
 6. prawo zgłaszania wniosków i postulatów władzom Stowarzyszenia dotyczących jego działalności, oraz prawo żądania informacji o sposobie załatwienia wniosków,
 7. prawo do używania zewnętrznych oznaczeń Stowarzyszenia, na warunkach określonych w niniejszym statucie oraz stosowanych uchwałach Walnego Zgromadzenia,
 8. prawo przedstawiania Zarządowi kandydatów na członków honorowych,
 9. prawo działania w komisjach, sekcjach oraz organach doradczych Stowarzyszenia,
 10. prawo korzystania z zasobów Stowarzyszenia zgodnie z odpowiednimi regulaminami lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
 11. prawo korzystania w swoich działaniach z rekomendacji i gwarancji Stowarzyszenia,
 12. prawo korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
 13. Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest:
  1. przestrzegać postanowień statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz dobrych obyczajów,
  2. regularnie opłacać składki członkowskie,
  3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz Programu.

§ 9 [Członkowie wspierający]

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która identyfikuje się z celami działalności Stowarzyszenia i zadeklaruje wsparcie w realizacji jego celów w sposób uzgodniony z Zarządem Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być też cudzoziemiec lub osoba prawna mająca siedzibę za granicą.
 2. Przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu.
 3. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu informację o przyjęciu członków wspierających Stowarzyszenia.
 4. Członkowi wspierającemu Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:
 5. prawo uczestnictwa oraz głosu doradczego na Walnym Zgromadzeniu,
 6. prawo zgłaszania wniosków i postulatów władzom Stowarzyszenia dotyczących jego działalności,
 7. prawo do używania zewnętrznych oznaczeń Stowarzyszenia, na warunkach określonych w niniejszym statucie oraz stosowanych uchwałach Walnego Zgromadzenia.
 8. Członek wspierający Stowarzyszenia obowiązany jest do realizacji uzgodnionego z Zarządem wsparcia Stowarzyszenia w realizacji jego celów.

§ 10 [Członkowie honorowi]

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów zgodnych z celami Stowarzyszenia, która oświadczyła o gotowości przyjęcia tego tytułu. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być cudzoziemiec.
 2. Przyjęcie w poczet członków honorowych Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu
 3. Członkowi honorowemu przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
 4. Członek honorowy Stowarzyszenia obowiązany jest do przestrzegania postanowień statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 11 [Ustanie członkostwa]

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 2. nie opłacenia składki członkowskiej do końca roku, za który jest należna,
 3. śmierci – w przypadku członka będącego osobą fizyczną lub utraty osobowości prawnej – w przypadku członka będącego osobą prawną,
 4. uchwały Zarządu podjętej w okolicznościach, o których mowa w pkt 6.
  1. Ustanie członkostwa z powodu nieopłacenia składki członkowskiej następuje na podstawie uchwały Zarządu. Członkowi, którego dotyczy uchwała, w terminie 30 dni przysługuje odwołanie od uchwały Zarządu w przedmiocie ustania członkostwa. Termin na wniesienie odwołania biegnie od dnia powzięcia wiadomości o podjęciu przez Zarząd uchwały.
  2. Odwołanie rozpatruje Komisja Rewizyjna i podejmuje kolejną uchwałę w sprawie ustania członkostwa, przy czym uchwała ta jest ostateczna.
  3. Ustanie członkostwa na skutek dobrowolnego wystąpienia następuje z chwilą złożenia pisemnego oświadczenia Zarządowi Stowarzyszenia. Zarząd obowiązany jest przedstawić informację o wystąpieniu członka najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.
  4. Członkostwo w Stowarzyszeniu może na mocy uchwały Zarządu ulec zawieszeniu w przypadku wydania postanowienia o przedstawieniu członkowi Stowarzyszenia zarzutu albo postawienia członkowi Stowarzyszenia zarzutu o popełnienie przestępstwa, w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez organy ścigania. Członkostwo pozostaje zawieszone do czasu powzięcia przez Zarząd wiadomości o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy.
  5. W przypadku, o którym mowa w pkt 5., niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wydaniu przez Sąd prawomocnego wyroku, Zarząd zobowiązany jest
   1. w przypadku wyroku uniewinniającego – podjąć uchwałę przywracającą członkostwo,
   2. w przypadku wyroku skazującego – podjąć uchwałę w sprawie dalszego członkostwa.
  6. Członkowi, którego dotyczy uchwała, o której mowa w pkt 6. podpkt b) oraz władzom Stowarzyszenia przysługuje odwołanie od tej uchwały w terminie 30 dni. Termin na wniesienie odwołania biegnie od dnia powzięcia informacji o podjęciu przez Zarząd uchwały. Odwołanie rozpatruje Komisja Rewizyjna a następnie przedstawia swoją pisemną opinię najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, które jest zobowiązane uchwałę Zarządu uchylić lub podtrzymać.

Rozdział IV: Władze Stowarzyszenia

§ 12 [Lista władz]

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

Walne Zgromadzenie

§ 13 [Rodzaje i zwoływanie]

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie rzadziej niż raz w roku, za wyjątkiem roku, w którym Stowarzyszenie zostało zarejestrowane.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 5. z inicjatywy własnej,
 6. na wniosek Komisji Rewizyjnej, zawarty w formie uchwały,
 7. na pisemny wniosek co najmniej 1/10 (jednej dziesiątej) ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. W razie niemożności zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd lub niedotrzymania terminu, o którym mowa w pkt 3., Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a w jego nieobecności, przez któregokolwiek z członków Komisji Rewizyjnej.
 9. Walne Zgromadzenie zwołuje się pocztą elektroniczną, na adresy podane przez członków Zarządowi w deklaracji członkowskiej lub poprzez ogłoszenie w serwisie www Stowarzyszenia lub w obu tych formach razem. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wraz z porządkiem oraz czasem i miejscem obrad, powinno być wysłane lub umieszczone w serwisie www najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
 10. Uprawnienie do uczestniczenia w Zgromadzeniu z prawem głosu mają członkowie wpisani na listę członków zwyczajnych Stowarzyszenia co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia.
 11. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

 

§ 14 [Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

 1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wskazanymi w innych postanowieniach niniejszego Statutu, należą:
  1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym powoływanie Prezesa i Wiceprezesów oraz członków Komisji Rewizyjnej,
  2. Udzielanie corocznego absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych obowiązków,
  3. Ustalanie wysokości składki członkowskiej,
  4. Uchwalanie rocznego planu działalności Stowarzyszenia,
  5. Uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia,
  6. Zmiana statutu Stowarzyszenia,
  7. Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia.

§ 15 [Głosowanie]

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Za głosy uważa się głosy „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się” oddane na Walnym Zgromadzeniu. Głosowanie jest jawne z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie.
 2. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej ¼ (jedna czwarta) członków zwyczajnych, uprawnionych do głosowania. W przypadku nieobecności co najmniej¼ (jednej czwartej) uprawnionych do głosowania Zarząd wyznacza dodatkowy termin Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zebrało się w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących uprawnionych do głosowania.
 3. W przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy mniej niż 1/10 (jedna dziesiąta) uprawnionych do głosowania, Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania uchwał w sprawach wymienionych w § 14 pkt 2. podpkt a), f) oraz g).

Zarząd

§ 16 [Skład Zarządu]

Zarząd składa się z co najmniej trzech członków.

 1. Członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
 2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony, a mandat członka Zarządu wygasa z momentem rezygnacji, śmierci lub odwołania.
 3. Każdy z członków Zarządu może być w każdym czasie odwołany z funkcji przez Walne Zgromadzenie.
 4. Każdy z członków Zarządu ma prawo złożenia pisemnej rezygnacji z funkcji, przy czym rezygnacja jest skuteczna z chwilą jej złożenia Prezesowi Zarządu lub jednemu z członków Komisji Rewizyjnej.

W wypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej minimalnej liczby, wskazanej w pkt 1, Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od zaistnienia takiej sytuacji, w celu uzupełnienia składu Zarządu.

§ 17 [Kompetencje Zarządu]

Do kompetencji Zarządu, poza sprawami wymienionymi w innych miejscach niniejszego statutu, należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 2. Zarządzanie i dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia, w tym zaciąganie zobowiązań finansowych,
 4. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu projektów rocznych planów działalności Stowarzyszenia,
 5. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności Zarządu.

§ 18 [Uchwały]

 1. Zarząd może ustalić regulamin własnych prac, określający sposób zwoływania i przebiegu posiedzeń Zarządu, podział obowiązków, oraz inne sprawy związane z wewnętrznym funkcjonowaniem Zarządu.
 2. Niezależnie od ustaleń regulaminu, uchwały Zarządu wymaga zaciąganie zobowiązań finansowych o wartości przekraczającej kwotę 10 000 zł (dziesięć tysięcy zł).
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów członków Zarządu. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos należy do Prezesa Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu skutkujące zaciągnięciem przez Stowarzyszenie zobowiązań finansowych o wartości przekraczającej kwotę 30 000 zł (trzydzieści tysięcy zł) wymagają zgody Komisji Rewizyjnej.

§ 19 [Reprezentacja]

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie albo z dwaj członkowie Zarządu z zastrzeżeniem pkt.2.
 2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagają zgodnego współdziałania dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Komisja Rewizyjna

§ 20 [Skład]

 1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków, w tym przewodniczącego, powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na czas nieokreślony, a mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z momentem rezygnacji, śmierci lub odwołania.
 3. Każdy z członków Komisji Rewizyjnej może być w każdym czasie odwołany z funkcji przez Walne Zgromadzenie. Każdy z członków Komisji Rewizyjnej ma prawo złożenia pisemnej rezygnacji z funkcji, przy czym rezygnacja jest skuteczna z chwilą jej złożenia Prezesowi Zarządu lub Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
 4. W wypadku zmniejszenia liczby członków Komisji Rewizyjnej poniżej minimalnej liczby wskazanej w pkt. 1, Komisja Rewizyjna obowiązana jest zwrócić się niezwłocznie do Zarządu, który obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od otrzymania wniosku, w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

§ 21 [Kompetencje Komisji Rewizyjnej]

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działaniami Zarządu Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad sprawami majątkowymi Stowarzyszenia.
 2. Poza sprawami wymienionymi w innych miejscach niniejszego statutu, do szczególnych kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Zarządu,
  2. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku przeglądu stanu majątku Stowarzyszenia oraz sposobu zarządzania tym majątkiem,
  3. Składanie Zwyczajnemu Walnemu zgromadzeniu opinii na temat oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielenia Zarządowi absolutorium,
  4. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień, których Zarząd obowiązany jest udzielić niezwłocznie,
  5. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
  6. Wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Stowarzyszenie zobowiązań finansowych przekraczających kwotę 30 000 zł (trzydzieści tysięcy zł).
  7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 22 [Uchwały]

 1. Komisja Rewizyjna może ustalić regulamin własnych prac, określający sposób zwoływania i przebiegu posiedzeń Komisji, podział obowiązków, oraz inne sprawy związane z jej wewnętrznym funkcjonowaniem.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. Każdemu członkowi Komisji przysługuje jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji.

                                        Rozdział V: Rada Programowa

§ 23 [Funkcje i skład]

 1. Rada Programowa jest organem doradczym Stowarzyszenia, powoływanym fakultatywnie przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Rada Programowa wybierana jestna czas nieokreślny spośród osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie.

§ 24 [Kompetencje Rady Programowej]

 1. Do kompetencji Rady Programowej należy:
  1. Opiniowanie projektów programu działania Stowarzyszenia,
  2. Opiniowanie wniosków przedstawionych Radzie przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną,
  3. Występowanie do Zarządu z inicjatywą, co do działalności Stowarzyszenia.
 • Walne Zgromadzenie może rozszerzyć kompetencje Rady Programowej.

Rozdział VI: Majątek Stowarzyszenia

§ 25 [Pochodzenie majątku]

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. Dotacji, darowizn, spadków, zapisów,
 2. Wpływów z działalności statutowej,
 3. Dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 4. Składek członkowskich oraz wsparcia pochodzącego od członków wspierających.

§ 26 [Zarządzanie majątkiem]

 1. Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zmiany Statutu.
 2. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd, nad którym kontrolę sprawuje w tym zakresie Komisja Rewizyjna.

Rozdział VII: Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 27 [Zmiana statutu]

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 3/4 głosów uprawnionych do głosowania członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 28 [Rozwiązanie Stowarzyszenia]

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie, większością 3/4 głosów uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku Stowarzyszenia, oraz wyznaczyć jego likwidatorów. W razie nie podjęcia decyzji w tym zakresie, likwidatorami są Prezes i Sekretarz Stowarzyszenia, zaś majątek Stowarzyszenia winien zostać przeznaczony na wsparcie Programu.

 

Tomasz Kacprzak

Jacek Koprowski

Tomasz Kulik

Tomasz Leśniewski

Madalena Monsanto Nuno Daniel

Wojciech Mąka

Rafał Milewski

Krzysztof Pajączek

Marek Sokal

Piotr Sota

Michał Styś

Marek Wójcik          

Sylwester Wybranowski

Bartosz Wysocki

Wszyscy jesteśmy blisko siebie

© 2024 wiembauw.org.pl